Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Privacy Statement


Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” is committed to protecting your privacy and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience. This Statement of Privacy applies to the Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” Web site and governs data collection and usage. By using the Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” website, you consent to the data practices described in this statement.

Collection of your Personal Information

Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” collects personally identifiable information, such as your e-mail address, name, home or work address or telephone number. Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” also collects anonymous demographic information, which is not unique to you, such as your ZIP code, age, gender, preferences, interests and favorites.

There is also information about your computer hardware and software that is automatically collected by Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” . This information can include: your IP address, browser type, domain names, access times and referring Web site addresses. This information is used by Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” for the operation of the service, to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding use of the Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” Web site.

Please keep in mind that if you directly disclose personally identifiable information or personally sensitive data through Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” public message boards, this information may be collected and used by others. Note: Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” does not read any of your private online communications.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” encourages you to review the privacy statements of Web sites you choose to link to from Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” so that you can understand how those Web sites collect, use and share your information. Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” is not responsible for the privacy statements or other content on Web sites outside of the Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” and Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” family of Web sites.

Use of your Personal Information

Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” collects and uses your personal information to operate the Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” Web site and deliver the services you have requested. Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” also uses your personally identifiable information to inform you of other products or services available from Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” and its affiliates. Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” may also contact you via surveys to conduct research about your opinion of current services or of potential new services that may be offered.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” does not sell, rent or lease its customer lists to third parties. Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” may, from time to time, contact you on behalf of external business partners about a particular offering that may be of interest to you. In those cases, your unique personally identifiable information (e-mail, name, address, telephone number) is not transferred to the third party. In addition, Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” may share data with trusted partners to help us perform statistical analysis, send you email or postal mail, provide customer support, or arrange for deliveries. All such third parties are prohibited from using your personal information except to provide these services to Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” , and they are required to maintain the confidentiality of your information.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” does not use or disclose sensitive personal information, such as race, religion, or political affiliations, without your explicit consent.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” keeps track of the Web sites and pages our customers visit within Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” , in order to determine what Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” services are the most popular. This data is used to deliver customized content and advertising within Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” to customers whose behavior indicates that they are interested in a particular subject area.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” Web sites will disclose your personal information, without notice, only if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” or the site; (b) protect and defend the rights or property of Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” ; and, (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” , or the public.

Use of Cookies

The Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” Web site use "cookies" to help you personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a Web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you.

One of the primary purposes of cookies is to provide a convenience feature to save you time. The purpose of a cookie is to tell the Web server that you have returned to a specific page. For example, if you personalize Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” pages, or register with Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” site or services, a cookie helps Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” to recall your specific information on subsequent visits. This simplifies the process of recording your personal information, such as billing addresses, shipping addresses, and so on. When you return to the same Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” Web site, the information you previously provided can be retrieved, so you can easily use the Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” features that you customized.

You have the ability to accept or decline cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” services or Web sites you visit.

Security of your Personal Information

Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” secures your personal information from unauthorized access, use or disclosure. Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” secures the personally identifiable information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure. When personal information (such as a credit card number) is transmitted to other Web sites, it is protected through the use of encryption, such as the Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Changes to this Statement

Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” will occasionally update this Statement of Privacy to reflect company and customer feedback. Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” encourages you to periodically review this Statement to be informed of how Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” is protecting your information.

Contact Information

Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” welcomes your comments regarding this Statement of Privacy. If you believe that Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” has not adhered to this Statement, please contact Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ilida” at admin@change.me. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and remedy the problem.

Home   |   Το Έργο   |   Actions   |   Δικτύωση   |   Εταίροι   |   Forum   |   Ανακοινώσεις   |   Σύστημα Σ.Υ.Υ.   |   ContactUs   |   Χρήσιμα   |   ΕΝ
© 2013 Ilida Powered by OmegaTech